กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
e-GP
หน้าหลัก

Home
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 
 
สภาพสังคมของตำบลสายห้วยแก้ว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมทางศาสนา ทั้งนี้ในการดำรงชีวิตของชาวบ้าน ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 เข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตด้วย
ศาสนสถานในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลสายห้วยแก้ว

วัดหนองหินใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดไผ่ใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดหนองกระเบื้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดสายห้วยแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดบ้านน้อยยอดจันทร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
สถานศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสายห้วยแก้ว

โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลสายห้วยแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายห้วยแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
   
ประเพณีและงานประจำปี

บุญกลางบ้าน เทศน์มหาชาติ กำฟ้า กวนข้าวทิพย์ เส่อกระจาด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

กลองยาว ไทพวน