กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
e-GP
หน้าหลัก

Home
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 
 


นายเชน มีคุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายห้วยแก้ว
 
 


นายเกียรติศักดิ์ อนุกูล
หัวหน้าสำนักปลัด


นางเขมจิรา สุขโต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางรัชนก ขุนอ่อน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวสุภรัตน์ จันทร์เจือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวขนิตฐา ดำรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอนุทัย ดวงสีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย