กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
e-GP
หน้าหลัก

Home
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 
 

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายห้วยแก้ว มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน

ที่ทำการไปรษณีย์ (เอกชนอนุญาต) จำนวน 1 แห่ง

มีการเข้าถึงระบบโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
  ครบทั้งหมด จำนวน 7 หมู่บ้าน

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอนุญาตเอกชน
    จำนวน 1 แห่ง
 

มีระบบประปาหมู่บ้านครบทั้งหมด จำนวน 7 หมู่บ้าน

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง

คลองชลประทาน จำนวน 1 แห่ง
อุตสาหกรรม

จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)
    จำนวน 2 แห่ง
การพาณิชย์

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้าต่างๆ จำนวน 4 แห่ง
 
   

กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน

กลุ่มแม่บ้าน

กลุ่มเยาวชนตำบลสายห้วยแก้ว

กลุ่มเกษตรกร

อาสาสมัครสาธารณสุข